0 අයිතම
පිටුව තෝරන්න

පතුවළ කරපටි

එම පතුවළ කරපටි බොහෝ බල සම්ප්‍රේෂණ යෙදුම්වල දක්නට ලැබෙන සරල, නමුත් වැදගත්, යන්ත්‍ර අංගයකි, විශේෂයෙන් මෝටර සහ ගියර් පෙට්ටි. කරපටි යාන්ත්‍රික නැවතුම්, සංරචක ස්ථානගත කිරීම සහ මුහුණු දරණ ලෙස භාවිතා කරයි. සරල සැලසුම පහසු ස්ථාපනයකට නැඹුරු වේ.

බර වැඩ පතුවළ කරපටි
එක් බෙදීමක් සහිත පතුවළ කරපටි
අඟල් Sha න පතුවළ කරපටි
ද්විත්ව බෙදීම් සහිත පතුවළ කරපටි

අඟල් මාලාව

Sha න පතුවළ කරපටි
එක් බෙදීමක් සහිත පතුවළ කරපටි
ද්විත්ව බෙදීම් සහිත පතුවළ කරපටි
ද්විත්ව බෙදීම් (එච්) සහිත පතුවළ කරපටි
මෙට්‍රික් ශ්‍රේණි

Sha න පතුවළ කරපටි

එක් බෙදීමක් සහිත පතුවළ කරපටි
ද්විත්ව බෙදීම් සහිත පතුවළ කරපටි
පතුවළ කරපටි acc. DIN705 වෙත
පතුවළ කරපටි (H-AB වර්ගය)

නොමිලේ උපුටනයක් ඉල්ලන්න 

TXT Transmission Gear Reducer Shaft Helical Gear Motor

SMRY අඩුකිරීමේ පිරිවිතර 1 නිශ්පාදකයාගේ නිමැවුම් කේන්ද්‍රයේ දෙපැත්තෙන්ම හබල් පටිගත කරන ලද සිදුර, බුෂිංහි පිටත පෘෂ් on ය මත ගැලපෙන ටේප් එකකට එරෙහිව ගමන් කරයි. බුෂිං සවිකරන ඉස්කුරුප්පු බුෂිං ෆ්ලැන්ජ් හරහා සවි කරන කරපටි හරහා ගමන් කරයි ...

Friction Lock Bushings

Ubet Keyless Locking Gadgets are employed in rotating machinery, making clamping force among area of locking gadget and shaft to generate adjustable and releasable mechanical link, so as to clamp gears, pulleys and other elements to a shaft without having threads or...

Threaded Carbon Steel Rigid Coupling Shaft Collar with Set Screw

Shaft Collar Ubet shaft collar is a straightforward but important device element. It is extensively utilized in many power transmission applications, this sort of as motors and gearboxes.Ubet gives varieties of shaft collars:l  Set Screw Typel  Threaded shaft collarl ...

TXT -2 Shaft Mounted Reducer Good Quality for High-End Market

SMRY අඩුකිරීමේ පිරිවිතර 1 නිශ්පාදකයාගේ නිමැවුම් කේන්ද්‍රයේ දෙපැත්තෙන්ම හබල් පටිගත කරන ලද සිදුර, බුෂිංහි පිටත පෘෂ් on ය මත ගැලපෙන ටේප් එකකට එරෙහිව ගමන් කරයි. බුෂිං සවිකරන ඉස්කුරුප්පු බුෂිං ෆ්ලැන්ජ් හරහා සවි කරන කරපටි හරහා ගමන් කරයි ...

Steel Rebar Rolling Mill Suppliers

Item DescriptionMerchandise Software of  steel rebar rolling mill one. Final item: five.5-12mm wire rod, eight-32mm rebar, 40-120mm spherical bar,strip metal and so on2. Raw materials: metal scrap or billet(billet part dimensions:60*60mm,eighty*80mm,a...

Haoyu Boat 24.9FT 7.6m Fiberglass Boat Rib Inflatable Boat Hypalon Speed Boat Yacht with Ce

A Rigid Inflatable Boat (RIB) or Rigid Hulled  inflatable Boat , Is a  light-Bodyweight but high overall performance and substantial capacity Boat Built with a reliable , Formed Hull Adaptable Tubes at the gunwale .The design is stable and seaworthy. The inflatable...

Tkl Locking Assembly

Ubet Keyless Locking Gadgets are employed in rotating machinery, making clamping stress between area of locking system and shaft to develop adjustable and releasable mechanical relationship, so as to clamp gears, pulleys and other elements to a shaft with out threads...

Hot Sell Round Aluminium Alloy Linear Rail Shaft Stop Collar Shaft CNC Parts

Solution Description:SpecificationIn accordance to your need. Color According to customer's demand from customers  Substance Stainless metal, Brass, Copper, Aluminum, Carbon steel, Alloy metal and so forth.Area TherapyZn-plating, Ni-plating, Cr-plating, Tin-plating,...

Cast Sleeves and Forged Shafts for Section Rolling Mill

Solid Sleeves and forged Shafts for Area Rolling Mill We make numerous grades for sleeves and roll shafts, this sort of as SGP, SGA, Adamite and and so on. Sleeves CLASSFICATION CHEMISTRY Hardness (HSC) Tensile Power (N/mm2) C Si Mn Cr Ni Mo SGP 2.90-three.60...

Metal Parts-Mechanical Seal \ Pump Cartridge Seal

Numerous grades of stainless steel are utilised as design substance, these kinds of as 1Cr13, AISI 304, AISI 316, AISI 316L, Alloy C, and many others. Standard parts that we offer you include:· Glands (manufactured from bar stock or expense casting)· Sleeves· Drive...

මිල කැඳවීම සඳහා ඉල්ලීම

Pinterest මත එය අනිනවා