0 අයිතම
පිටුව තෝරන්න

සදාකාලික බලය

යාන්ත්‍රික සම්ප්‍රේෂණ නිෂ්පාදන සඳහා ඔබේ පළමු තේරීම

කෘෂිකාර්මික ගියර් පෙට්ටි, PTO පතුවළ, ස්ප්‍රොකට්, කප්ලිං, වර්ම් ගියර් අඩු කරන්නන්, ගියර් සහ රාක්ක, චේන් සහ ස්ප්‍රොකට්, ෂීව් සහ පුලි, ග්‍රහලෝක ගියර් පෙට්ටි, ටයිමින් පුලි, ෂාෆ්ට් කරපටි සහ තවත් දේ නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂීකරණය වේ.

විමසීම් ලබා ගන්න
epg සහතික
epg කාර්මික ප්‍රදර්ශනය 1